Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 29277Plannen | overigWet geluidhinder Kerkweg ongenummerd

Het college van Barneveld deelt mee dat bij besluit van 31 januari 2019 op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor het wegverkeerslawaai is vastgesteld voor het perceel Kerkweg ongenummerd (ten zuiden van nummer 9) in Kootwijkerbroek.

De stukken met betrekking tot de hogere waarde liggen van 8 februari tot en met 22 maart 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). 

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Op grond van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld, behoudens door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen en waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw beroepschrift moet binnen de genoemde termijn zijn ingediend bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 7 februari 2019.