Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 29271Plannen | ruimtelijkvaststelling Kerkweg II, partiële herziening Buitengebied 2012

De raad heeft op 30 januari 2019  het plan Kerkweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 vastgesteld. Deze partiële herziening voorziet in de realisatie van een tweetal woning met inzet van sloopmeters op de locatie ana de Kerkweg ongenummerd (ten zuiden van nummer 9) in Kootwijkerbroek.

Van 8 februari tot en met 22 maart 2019 ligt het plan Kerkweg II, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1466-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1466-/NL.IMRO.0203.1466-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 7 februari 2019.