Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 288697Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Iepenhof 29 en Dr. A. Schweitzerlaan 10

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 29 november 2019 ontwerpen ter inzage liggen van het bestemmingsplan Iepenhof-Dr. A. Schweitzerlaan, partiële herziening Barneveld-Noordwest, de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘het maken van uitwegen’ en het besluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai aan de Iepenhof 29 en Dr. A. Schweitzerlaan 10 in Barneveld.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in het realiseren van 13 woningen op de percelen aan de Iepenhof 29 en Dr. A. Schweitzerlaan 10 in Barneveld.

Ontwerpbestemmingsplan

De raad heeft het voornemen om voor het plan een bestemmingsplan vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan Iepenhof-Dr. A. Schweitzerlaan, partiële herziening Barneveld-Noordwest ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Ontwerpbesluit hogere waarden

De raad heeft het voornemen om een bestemmingsplan vast te stellen voor het mogelijk maken van onder andere vier woningen op de voormalige schoollocatie aan de Dr. A. Schweitzerlaan 10 in Barneveld. De Wet geluidhinder staat een geluidsbelasting toe van 48 dB. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting dit niveau overschrijdt en maximaal 51 dB bedraagt. Het college heeft het voornemen om hogere waarden vast te stellen voor deze vier woningen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen met ingang van 29 november 2019 tot en met 9 januari 2020 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1527-0002

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1527-/NL.IMRO.0203.1527-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Barneveld, 28 november 2019.