Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 284919Overige besluiten van algemene strekkingWijziging mandaatregeling 2013

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat aanpassing van het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register noodzakelijk is vanwege wijziging in wet- en regelgeving en vanwege enkele technisch noodzakelijke aanpassingen;

Besluiten:

 

Het Algemeen mandaat 2013 en de daarbij behorende nadere regeling (mandaatregister) zoals sindsdien gewijzigd, als volgt te wijzigen:

 

I

Artikel 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 15:

Artikel 15

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht om namens een bestuursorgaan voor de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en de verlening van machtiging om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten.

 

II

Schema A, artikel 10, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

Daar waar in deze artikelen is opgenomen “aan de afdelingsmanagers”, wordt toegevoegd “de algemeen directeur/gemeentesecretaris” en “de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering”.

 

III

Schema A, artikel 18, wordt als volgt gewijzigd:

Daar waar in deze artikelen is opgenomen “aan de afdelingsmanagers”, wordt toegevoegd “de algemeen directeur/gemeentesecretaris” en “de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering”.

 

IV

Het besluit treedt inwerking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

 

Aldus vastgesteld d.d. 19 november 2019.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris de burgemeester,

De burgemeester voornoemd,