Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 282952Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Runstraat 9 en 11, 5374 AA Schaijk; het verbouwen van 2 winkels naar 2 appartementen (aanvraag ontvangen 8 november 2019)

Heijtmorgen 9a, 5375 AL Reek; het kappen van een beuk vanwege de slechte staat waarin de boom verkeert (aanvraag ontvangen 10 november 2019)

Smidse, Spil, Molenaarstraat en Burgemeester Schoutenstraat te Schaijk; het kappen van 19 bomen vanwege de schade die door wortelgroei wordt veroorzaakt aan bestrating en bebouwing en vanwege kwaliteitsverlies van de bomen (aanvraag ontvangen 11 november 2019)

Hoogschaijksestraat, Hoevestraat, Franse Baan, Zeelandsedreef en Willevenstraat te Schaijk; het kappen van 5 bomen in verband met de slechte staat waarin de bomen verkeren (aanvraag ontvangen 11 november 2019)

Molenaarstraat te Schaijk; het kappen van 17 Alnus-bomen vanwege de schade die door wortelgroei wordt veroorzaakt aan bestrating en omgeving (aanvraag ontvangen 11 november 2019)

Diverse locaties te Zeeland; het kappen van 16 bomen vanwege de slechte staat waarin de bomen verkeren (aanvraag ontvangen 11 november 2019)

Schaijksestraat, Burgemeester Wientjensstraat en Brouwershof te Reek; het kappen van 5 bomen vanwege de slechte staat waarin de bomen verkeren (aanvraag ontvangen 12 november 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

Kerkstraat 130b, 5411 CM Zeeland; het slopen van een kas en een overkapping (melding ontvangen 8 november 2019)

Van Kilsdonkplein 9, 5411 TC Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit/van een woning en een schuur en het slopen van een schuur (melding ontvangen 11 november 2019)

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het slopen van een loods (melding ontvangen 13 november 2019)

Kerkstraat 124, 5411 CM Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van opstallen (melding ontvangen 13 november 2019)

Ontvangen milieumeldingen:

Monseigneur Borretstraat ongenummerd te Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een tijdelijke supermarkt (melding ontvangen 4 november 2019)

Landweer 14, 5411 LV Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (i.c. uitbreiding bedrijfspand) van een bedrijf (melding ontvangen 11 november 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Runstraat 70b, 5374 AD Schaijk; het exploiteren van een bed & breakfast vanuit een bestaand tuinhuis (vergunning verzonden 13 november 2019)

Hoogschaijksestraat, Hoevestraat, Franse Baan, Zeelandsedreef en Willevenstraat te Schaijk; het kappen van 5 bomen in verband met de slechte staat waarin de bomen verkeren (vergunning verzonden 14 november 2019)

Heijtmorgen 9a, 5375 AL Reek; het kappen van een beuk vanwege de slechte staat waarin de boom verkeert (vergunning verzonden 14 november 2019)

Boekelsedijk 1a, 5411 NW Zeeland; het bouwen van 2 padelbanen (tennisvereniging) en het kappen van een aantal bomen ten behoeve van de aanleg hiervan (vergunning verzonden 15 november 2019)

Schaijksestraat, Burgemeester Wientjensstraat en Brouwershof te Reek; het kappen van 5 bomen vanwege de slechte staat waarin de bomen verkeren (vergunning verzonden vrijdag 15 november 2019)

Diverse locaties te Zeeland; het kappen van 16 bomen vanwege de slechte staat waarin de bomen verkeren (vergunning verzonden 15 november 2019)

Huisnummerbesluit:

Vaststelling nummeraanduiding:

Molenstraat 1c, 5375 KA Reek; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 13 november 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan ”Schutsboomstraat 33” te Schaijk.

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en Wethouders van Landerd bekend dat zij een bestemmingsplan aan het voorbereiden zijn. Dit voor het realiseren van woningen aan de Schutsboomstraat 33 te Schaijk.

Tegen het voornemen om dit bestemmingsplan in procedure te brengen kunt u geen zienswijze indienen. Er worden nu ook geen stukken ter inzage gelegd.

Verwacht wordt dat het ontwerp-bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2019 ter inzage wordt gelegd. Hiervoor volgt een aparte bekendmaking op de gemeentelijke pagina in de Arena, via de gemeentelijke website en de Staatscourant. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en op welke manier u uw zienswijze kenbaar kunt maken.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.