Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 281227Plannen | ruimtelijkRECTIFICATIE Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Schaapsdijk Loosbroek

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan “Schaapsdijk, Loosbroek”.

Inhoud

Het plangebied ligt ingeklemd tussen Schaapsdijk, Krommedelseweg en Pastoor de Grootstraat in Loosbroek. Tevens is in het plan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor twee bouwkavels aan Schaapsdijk, Loosbroek. Het plan maakt de bouw van ca. 30 woningen mogelijk.

Met dit ontwerpbestemmingsplan verzoeken burgemeester en wethouders tevens Gedeputeerde Staten om een herbegrenzing van het ‘bestaand stedelijk gebied’ resp. ‘gemengd landelijk gebied’ als vastgelegd in de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 21 november 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPSchaapsdijk-ow01)

Reageren

Gedurende de termijn van inzage kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze kunt u richten aan de Gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch. Indien u uw zienswijze mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met team Bouwenenwonen.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waar u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 20 november 2019