Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 280985Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Hondstraat 8a-10 Vorstenbosch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 31 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Hondstraat 8a-10 Vorstenbosch’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het plan behelst het wijzigen van de woonbestemming naar een bedrijfsbestemming ten behoeve van een huidverzorgingskliniek/schoonheidssalon aan de Hondstraat 8a-10 in Vorstenbosch.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 21 november 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1721.BPHondstr8a10-vg01..

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze indient en uw handtekening.

Heesch, 20 november 2019