Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2019, 276380Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Blazoenlaan 14, 5411 DB Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 1 november 2019)

Nieuw Heijtmorgen (naast 18) te Reek; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 4 november 2019)

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het bouwen van een bedrijfshal met manege en het herbouwen van een bedrijfsloods (aanvraag ontvangen 5 november 2019)

Palenrij (naast 6) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 5 november 2019)

Pastoor van Winkelstraat 39a, 5374 BG Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (HZ-2015-0071 d.d. 15 januari 2016) voor het realiseren van twee appartementen in een gedeelte van een bestaand kantoorpand (aanvraag ontvangen 6 november 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 5 november 2019)

Broksteeg 7, 5374 BE Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur en het afvoeren van losliggende asbesthoudende voormalige dakbedekking (melding ontvangen 7 november 2019)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik):

Monseigneur Borretstraat 40, 5375 AC Reek; het melden in het kader van het brandveilig gebruiken van een pand voor kamergewijze verhuur (woonfunctie) (melding ontvangen 4 november 2019)

Ontvangen milieumelding:

Mgr. Borretstraat ongenummerd te Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het tijdelijk realiseren van een Aldi-supermarkt (melding ontvangen d.d. 4 november 2019)

Ontvangen melding lozingsbesluit:

Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG Schaijk; het melden van het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen voor het koelen en verwarmen van een woonhuis (melding ontvangen 30 oktober 2019)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Mgr. Borretstraat 40, 5375 AC Reek; aanvraag omgevingsvergunning voor de Activiteit Brandveilig Gebruik (aanvraag ingetrokken d.d. 4 november 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Burgemeester Wientjensstraat 18, 5375 BD Reek; het vervangen van een voorgevelkozijn van een woonhuis (vergunning verzonden 5 november 2019)

Molenstraat 1c te Reek; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 7 november 2019)

Graspeel 19, 5411 LB Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de verbouw van de woning (vergunning verzonden 8 november 2019)

Huisnummerbesluit:

Vaststelling nummeraanduiding:

Palmstraat 2m, 5374 PC Schaijk; t.b.v. een mantelzorgwoning in een bestaande agrarische opstal.

Het besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 6 november 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

BIJZONDERE PROCEDURE:

Intrekking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het volgende besloten:

  • Brand 9, 5411 PA Zeeland; het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning d.d. 11 april 1994 voor wat betreft de gasinstallatie van een tankstation (dossiernummer INT-2017-0002)

Zij maken daarom bekend dat de beschikking met ingang van 18 november 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Terinzagelegging Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 130a” in Zeeland

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad van Landerd op 24 oktober 2019 het bestemmingsplan “Kerkstraat 130a” in Zeeland heeft vastgesteld. Hieronder wordt aangegeven waar het plan over gaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Plan

Het bestemmingsplan wijzigt de bestemming van detailhandel naar wonen en tuin op de locatie Kerkstraat 130a te Zeeland.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter visie gelegen. Er is 1 zienswijze gedurende deze periode ingediend.

Waar en wanneer kunt u het plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan vanaf maandag 18 november 2019 tot en met maandag 30 december 2019 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

U kunt het bestemmingsplan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan het volgende planidentificatienummer: IDN: NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-VG01 (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.1685.BPZee2019kerks130a-VG01)

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 30 december 2019 beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Waar kunt u met vragen terecht?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw S. van der Burgt via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail stefanie.vanderburgt@landerd.nl.