Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 274176Overige overheidsinformatieWet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking op een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben afgegeven:

besluitdatum: 13 november 2019

inrichting: Monkey Town Maarssen

adres: Safariweg 203 in Maarssen

betreft: weigering van een verzoek om maatwerk voor lozen afvalwater zonder voorafgaande geleiding door een vetafscheider

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht. Dit kan digitaal via de website: www.stichtsevecht.nl of schriftelijk via Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  een handtekening;

 • 3.

  de dagtekening;

 • 4.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 5.

  de gronden van het bezwaar.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken, na datum van verzending, ter inzage bij:

 • 1.

  Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg: 088 – 022 50 00);

 • 2.

  Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, te Maarssen. Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

Stichtse Vecht, 13 november 2019