Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 270453Overige overheidsinformatieGemeente Zeewolde, aanwijzingsbesluit tijdelijke bovengrondse containers voor restafval op twee locaties in Zeewolde

 

Het College van burgemeester en wethouders van Zeewolde maakt,

gelet op het bepaalde in artikel 10.26 van de WM op basis waarvan kan worden bepaald dat afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel;

gelet op het bepaalde in artikel 10, van de Afvalstoffenverordening Zeewolde 2019 op grond waarvan kan worden aangewezen via welk inzamelmiddel de inzameling van restafval nabij elk perceel plaatsvindt;

bekend dat zij het “Aanwijzingsbesluit tijdelijke bovengrondse containers voor restafval op twee locaties in Zeewolde” heeft vastgesteld op basis waarvan:

Twee locaties zijn aangewezen, tijdelijk voor de duur van twee jaar, voor bovengrondse containers als inzamelvoorziening voor restafval, overeenkomstig de bij dit aanwijzingsbesluit behorende situatietekeningen.

 

Ter inzage

Het “Aanwijzingsbesluit tijdelijke bovengrondse containers voor restafval op twee locaties in Zeewolde” ligt met ingang van woensdag 6 november 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein te Zeewolde.

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u vanaf donderdag 7 november 2019 tot en met woensdag 18 december 2019 tegen dit besluit bezwaar maken.

U kunt dit schriftelijk doen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

Ook kunt u online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig als digitale handtekening.

In het bezwaarschrift moet u motiveren waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen.

Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

 

Voorlopige voorziening

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar

 

 

5 november 2019