Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 269615Plannen | ruimtelijkCoördinatieregeling ontwerpbesluiten Zuidakker ong.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 8 november 2019 ontwerpen ter inzage liggen van de wijziging Zuidakker I van het bestemmingsplan Garderen, de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ aan de Zuidakker ong. in Garderen.

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. Het plan voorziet in de bouw van vier twee onder één kapwoningen, in plaats van vier vrijstaande woningen, op het perceel Zuidakker ong. in Garderen.

Ontwerpwijziging

Het college heeft het voornemen om voor het plan een wijziging vast te stellen. De ontwerpwijziging Zuidakker I ligt ter inzage.

Ontwerp-omgevingsvergunning

Gelijktijdig met de ontwerpwijziging liggen ook de aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijk ordening.

Terinzagelegging

De ontwerpwijziging, de ontwerp-omgevingsvergunning liggen met ingang van 8 november tot en met 19 december 2019 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen/.

Daarnaast is het plan Zuidakker I in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1532-0001

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1532-/NL.IMRO.0203.1532-0001

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens de vermelde periode kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen bij de gemeente Barneveld (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 63, 3770 AB Barneveld). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0342) 495 335. U kunt uw zienswijze ook digitaal via de gemeentelijke website naar voren brengen. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD om u te legitimeren. Het formulier treft u aan bij de documenten op de gemeentelijke website. Wij merken de ingediende zienswijze (met eventuele daarin opgenomen persoonsgegevens) als openbaar aan, tenzij in de zienswijze expliciet wordt aangegeven dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

 

Barneveld, 7 november 2019.