Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2019, 264763Plannen | ruimtelijkWoonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas, voorontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening en op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas’ (NL.IMRO.0796.0002421-1201) met ingang van 4 november 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Nieuwe woonbootlocaties

Het plan beoogt twee woonbootlocaties mogelijk te maken. De eerste locatie betreft de Van Veldekekade. De Van Veldekekade bevindt zich aan de rand van de binnenstad aan de zuidzijde van de Zuid-Willemsvaart. De kade ligt tussen sluis '0' en de Lambooybrug. Ter plekke is ruimte om circa 12 ligplaatsen voor woonboten te realiseren. De tweede locatie betreft de noordoost hoek van de Rosmalense Plas. Hier wordt een woonbootlocatie voor maximaal 10 ligplaatsen gerealiseerd.

De nieuwe woonbootlocaties zijn in eerste instantie bedoeld om de huidige woonbootbewoners aan de Ertveldplas een mogelijkheid te bieden te verhuizen naar een permanente en planologisch geregelde locatie.

Voor beide locaties zijn ook concept welstandscriteria opgesteld, die richting geven aan het uiterlijk van de woonboten.

 

Inloopavonden

Over het plan worden twee inloopavonden gehouden, één voor de Van Veldekekade en één voor de Rosmalense Plas. Deze avonden vinden plaats:

  • Van Veldekekade: donderdag 14 november van 18.30 uur tot 20.30 uur in Het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4 te ’s-Hertogenbosch.

  • Rosmalense Plas: donderdag 21 november van 18.30 uur tot 20.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Emplina, Riek 1 te Rosmalen.

Op deze avonden krijgt u informatie over de plannen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

 

Project B estuursraad van Empel en Meerwijk

Tijdens de inloopavond over de woonbootlocatie aan de Rosmalense Plas zal ook de Bestuursraad van Empel en Meerwijk aanwezig zijn. Één van de 5 speerpunten van de Bestuursraad is de ontwikkeling van de Rosmalense Plas (Empels Gat) tot een levendig en beter gebruikt recreatiegebied voor Empel. Om dit te bereiken betrekken zij de inwoners van Empel in dit proces. Men is benieuwd naar de huidige beleving, ervaringen en ideeën van de Empelnaren. Denk hierbij aan: natuurbeleving, sport en recreatie, horeca, bereikbaarheid en veiligheid. Op deze inloopavond starten zij met een eerste inventarisatie. Dit project staat los van het plan voor de woonbootlocaties.

 

Wilt u reageren?

In de periode dat het voorontwerpbestemmingsplan en de concept welstandscriteria ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 7122126.

  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).

  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken, tel. (073) 615 5626.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).