Gemeente Vijfheerenlanden - Programmabegroting 2020

Wij geven u graag een beeld van de geraamde inkomsten en uitgaven van de gemeente Vijfheerenlanden. De begroting 2020 is sluitend en we zijn financieel gezond.

In deze begroting hebben we het Coalitieakkoord 2019-2020 ‘Sterk in verscheidenheid’ opgenomen en de door de gemeenteraad vastgestelde aanpassingen in de Kadernota 2020.

Eerste jaar Vijfheerenlanden

Het jaar 2019 heeft de gemeente Vijfheerenlanden veel financiële meetmomenten:

  • twee begrotingen

  • een kadernota

  • vier jaarrekeningen

  • tussentijdse rapportages

Centraal staat een financieel gezonde gemeente!

Natuurlijk gaan we de komende jaren daadkrachtig aan de slag, maar met oog voor financiële risico’s.

Speerpunten

In al ons beleid werken we aan een duurzaam Vijfheerenlanden, aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid en voldoende passende woningen. Ook zorg en ondersteuning zijn belangrijke speerpunten.

Alle inwoners tellen voor Vijfheerenlanden!

Bij alles wat we doen, kijken we om te beginnen naar wat inwoners hier van vinden. Daarom gaan we de wijken en dorpen in en gaan we met inwoners in gesprek.

Het mooie bedrag voor inwonersinitiatieven zorgt voor een stimulans.

Diversiteit

De gemeente Vijfheerenlanden heeft grote verantwoordelijkheden en ambities als het gaat om dienstverlening, vergunningen, veiligheid, Wmo, jeugdzorg, werk- en inkomen, informatievoorziening en informatieveiligheid, communicatie, openbare ruimte, enzovoort. Bestaand beleid loopt door, de omgevingswet bereiden we verder voor, nieuwe taken en wetgeving pakken we op, we helpen initiatieven van ontwikkelaars en inwoners als het mogelijk is verder op weg en we bewegen mee met de ontwikkelingen van vandaag en morgen. Deze zaken zijn opgenomen in deze begroting.

Behandeling in de raad

De vaststelling van de Programmabegroting 2020 staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november a.s. Alle fracties geven hun mening en kunnen moties en amendementen indienen. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal van Vijfheerenlanden in het gemeentehuis in Meerkerk.

Naar boven