Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 249355Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brouwershoeve Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 26 september 2019 het bestemmingsplan ‘Brouwershoeve, Nistelrode’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt 21 appartementen, 3 patiowoningen, circa 450 m² horeca en ongeveer 95 parkeerplaatsen mogelijk in het centrum van Nistelrode.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 17 oktober 2019 gedurende zes weken (t/m 27 november 2019) op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nlNL.IMRO.1721.BPBrouwershoeve-VG01.

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 16 oktober 2019