Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 248945Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit urgentieverlening gemeente Stichtse Vecht 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht;

 

Gelet op haar besluit van 2002 de Stichting Urgentieverlening West Utrecht op te richten en daarin deel te nemen;

 

Gelezen de ‘Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 Gemeente Stichtse Vecht’, vastgesteld op 2 juli 2019, hierna te noemen ‘de verordening’;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

 

B e s l u i t:

 

Vast te stellen het volgende: Mandaatbesluit Urgentieverlening Stichtse Vecht 2019

 

 

 

Artikel 1 - Bevoegdheden

De uitoefening van de bevoegdheden als genoemd in paragraaf 2.5 van de verordening alsmede de ondertekening van de in dat verband genomen beschikkingen worden gemandateerd aan het dagelijks bestuur van de Stichting Urgentieverlening West Utrecht (hierna te noemen ‘de stichting’). De vertegenwoordiging van het college bij de behandeling van de tegen de beschikkingen ingestelde bezwaren door de bezwaarschriftencommissie is tevens in het mandaat begrepen.

 

Artikel 2 - Instructie

De gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen voor de verdeling van woonruimte uit paragraaf 2.5 van de verordening.

 

Artikel 3 - Ondermandaat

Het is het dagelijks bestuur van de stichting toegestaan om de gemandateerde bevoegdheden te ondermandateren.

 

Artikel 4 - Ondertekening

In (onder)mandaat genomen besluiten worden als volgt ondertekend:

 

“Burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht,

namens dezen,

[handtekening]

[naam (onder)gemandateerde]

[functieaanduiding].”

 

Artikel 5 - Intrekking

Het mandaatbesluit urgentieverlening gemeente Stichtse Vecht 2011, vastgesteld op 1 maart 2011, wordt ingetrokken.

 

Artikel 6 – Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2019 en kan worden aangehaald als: ‘Mandaatbesluit urgentieverlening gemeente Stichtse Vecht 2019'

 

 

Maarssen, 8 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht