Gemeenteblad van Molenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenGemeenteblad 2019, 245026Plannen | ruimtelijk[Vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Ammerse Kade 2’

[Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken ter voldoening aan artikel 3.8 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Molenlanden het bestemmingsplan ’Groot-Ammers, Ammerse Kade 2’ op 1 oktober 2019 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ziet toe op het wijzigen van de bestemming ‘bedrijfswoning’ naar ‘woning’ waarbij uitgesloten wordt dat in de toekomst een bedrijfswoning gerealiseerd kan worden op het naast gelegen bedrijfsperceel waar nu een meubelmakerij is gevestigd.

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is te benaderen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, via planidentificatie NL.IMRO.1978.BPAmmersekade2AMS-VG01.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afdeling, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.J. Habermehl met telefoonnummer 088 7515000