Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 23595Plannen | overig



Besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage Brandvenstraat 3 Ell

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend, dat de volgende aanmeldingsnotitie is ontvangen:

  • 1.

    van een legpluimveehouderij op het adres Brandvenstraat 3 in Ell. De wijziging betreft het vergroten van een stal, met afname dieraantallen en wijziging van het stalsysteem. In een andere stal neemt het te houden dieraantal af en wijzigt het ventilatiesysteem.

Op basis van deze aanmeldingsnotitie moet beoordeeld worden of er een milieueffectrapportage moet worden gemaakt voorafgaande aan de nog te verlenen milieuvergunning. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor de activiteit, vanwege de bijzondere omstandigheden die zij voor het milieu kan hebben, geen milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Ter inzage

De aanmeldingsnotitie en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage, tijdens de openingstijden, bij de receptie van het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1 in Heythuysen, van donderdag 7 februari t/m woensdag 20 maart 2019.

Bezwaar

Een besluit beoordelingsplicht milieueffectrapportage is een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep mogelijk is. Eventuele zienswijzen tegen dit besluit kunnen later in de omgevingsvergunningprocedure worden ingebracht.