Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 230110Overige overheidsinformatieBekendmaking aanwijzing locaties voor ondergrondse afvalcontainers en percelen van huishoudens in Loenen en Nieuwersluis (1 locatie), gemeente Stichtse Vecht (als ontwerp besluit)

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 17 september 2019 het volgende besloten:

1. Het ontwerpbesluit vaststellen tot aanwijzing van de containerlocaties voor ondergrondse

(rest)afvalcontainers per wijk/buurt voor het aanbieden van huishoudelijk afval in Loenen a/d

Vecht en Nieuwersluis en de uitgebreide voorbereidingsprocedure starten conform de Algemene  wet Bestuursrecht.

2. Het ontwerpbesluit vaststellen tot aanwijzing van de percelen van huishoudens per wijk/buurt die

gebruik moeten gaan maken van de betreffende aangewezen containerlocaties in Loenen a/d

Vecht en Nieuwersluis en de procedure te volgen als genoemd onder beslispunt 1.

Uitleg

De Wet milieubeheer verplicht gemeenten tot het inzamelen van huishoudelijk (rest)afval bij of nabij elk perceel. De gemeente heeft deze verplichting in 2017 nader uitgewerkt in de Afvalstoffenverordening en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit. Het inzamelen van huishoudelijk afval via ondergrondse containers valt onder het inzamelen van afval nabij percelen. Omdat de gemeenteraad in 2016 bij de vaststelling van het Grondstoffenplan gekozen heeft voor de inzamelsystematiek van “Omgekeerd inzamelen” is een en ander uitgewerkt in het document “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” en in bovengenoemde ontwerp besluiten nrs. 1 en 2 “Aanwijzing van de locaties voor ondergrondse afvalcontainers en aanwijzing van percelen van huishoudens die daarvan gebruik moeten maken”. Vooruitlopend op deze ontwerp besluiten zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd waarbij op informatieve en participatieve wijze gesprekken over de locaties zijn gevoerd met de inwoners in Cultureel Centrum ’t Web te Loenen en in het Fort te Nieuwersluis. Nu breekt de fase aan van de formele besluitvorming.

Inzage en informatie

De “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” omschrijft het proces en de achtergronden en geeft informatie over de samenhang tussen eerder genomen besluiten van de raad (beleid) en van het college van burgemeester en wethouders (uitvoeringsbesluiten). Het is een hulpdocument dat de kaders en samenhang aangeeft op basis waarvan de ondergrondse containerlocaties voor (rest)afval voorlopig (in ontwerp) zijn bepaald.

 

De “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht” en de ontwerp besluiten over de aanwijzing van de containerlocaties en de aanwijzing van de percelen van huishoudens die van die ondergrondse afvalcontainers gebruik moeten gaan maken liggen met bijlagen gedurende zes weken ter inzage vanaf 23 september 2019 in het gemeentehuis te Maarssen, Endelhovenlaan 1, in de ontvangsthal bij de overige ter inzage liggende stukken. Ook zijn via de gemeentelijke website de stukken met bijlagen te raadplegen.

Indienen van zienswijzen

Als u niet eens bent met deze ontwerp besluiten kunt u van 23 september tot en met 4 november 2019 een zienswijze op de voor u aangewezen voorlopige locatie van de ondergrondse container voor (rest)afval indienen (waarvan u gebruik moet gaan maken) evenals een zienswijze op de aangewezen locatie van de nieuw te plaatsen ondergrondse (rest)afvalcontainer. Schriftelijke zienswijzen kunnen verstuurd worden naar de gemeente Stichtse Vecht, t.a.v. Lykle Ganzevoort, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen (met vermelding van wijk en locatienummer van de ondergrondse container), of per e-mail verstuurd worden naar info@stichtsevecht.nl.

 

Tegen het document “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht”, zijnde een informatie-brochure, is geen zienswijze, bezwaar of beroep mogelijk. De procedure wordt van kracht met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

 

Na afloop van de zienswijze-termijn van zes weken zal het college van burgemeester en wethouders een beslissing nemen op alle ingediende zienswijzen om vervolgens een definitief besluit te nemen over de aangewezen locaties voor ondergrondse containers en over de daarop aan te sluiten huispercelen.

 

Bijlagen voor bij de ter inzage liggende stukken en voor op de website:

 

1A. Concept aanwijzing 19 deellocaties met tekeningen/plattegronden/foto’s en aangewezen aansluitingen betreffende Loenen a/d Vecht

1B. Overzicht 19 aangewezen containerlocaties en aansluitingen in tabelvorm van Loenen aan de Vecht

1C. Concept aanwijzing 1 deellocatie met plattegrond en aangewezen aansluitingen betreffende Nieuwersluis

1D. Overzicht 1 aangewezen containerlocatie en aansluitingen in tabelvorm van Nieuwersluis

2.   De vastgestelde “Procedure locatieaanwijzing en plaatsing (ondergrondse) containers Stichtse Vecht

3. Tekst verzonden brief aan inwoners van Loenen aan de Vecht

4. Tekst verzonden brief aan inwoners van Nieuwersluis

 

Stichtse Vecht, 20 september 2019