Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2019, 226564Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Provincialeweg West 23B Haastrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Provincialeweg West 23B Haastrecht’met ingang van 18 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Ligging en beschrijving plan

Het plangebied ligt aan de Provincialeweg West 23B te Haastrecht. Met het bestemmingsplan wordt de bedrijfsbestemming omgezet naar een woonbestemming en een ruimte-voor-ruimtewoning gerealiseerd. Op het perceel zelf wordt een bedrijfsopstal gesloopt en verharding verwijderd en de sloop van het tekort aan sloopoppervlakte (voormalige bedrijfsbebouwing) vindt op een ander perceel plaats.

Zienswijze

Vanaf woensdag 18 september 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum van het gemeentekantoor, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1905BG008-ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Graaf van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0182, email m.degraaf@krimpenerwaard.nl.

 

Stolwijk, 17 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester

Ontwerpbesluit hogere geluidswaarden Provincialeweg West 23B te Haastrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor plan aan de Provincialeweg West 23B te Haastrecht.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 18 september 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Krimpenerwaard.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019544260

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.