Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 226413Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk, Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

 

 

 

Met ingang van 18 september 2019 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug – Roazebosk in het kader van de formele vaststellingsprocedure voor iedereen ter inzage.

 

 

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt ingeklemd tussen de A7 en Joure Zuid; bij de herinrichting van de A7 bij Joure is een deel van de oude snelweg niet meer als zodanig in gebruik. Bedoeling is om een deel van het vrijgekomen stuk snelweg in te richten als groene parkzone.

 

Doel

Het planvoornemen bestaat uit het realiseren van een toegankelijke parkrandzone die aansluit bij het bestaande bosperceel aan de zuidzijde van het plangebied. Om de inrichting mogelijk te maken, is het wijzigen van het bestemmingsplan nodig naar een groene bestemming waarin ruimte is voor paden, een nieuwe plek voor het kunstwerk ‘Skip mei lading’ en grondwal.

Over de inrichting van het Roazebosk is op 11 juli jl. een inloopbijeenkomst gehouden.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatie nummer voor het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1940.BPSSB19ROAZEBOSK-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Scharsterbrug - Roazebosk;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 17 september 2019.

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.