Gemeenteblad van Elburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgGemeenteblad 2019, 224838Plannen | overigWet geluidhinder - ontwerpprogramma voor geluidsanering van 140 woningen aan de Zuiderzeestraatweg en Eperweg in de gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maakt bekend dat zij het ontwerpprogramma voor geluidsanering van 140 woningen langs de Zuiderzeestraatweg West en Oost en de Eperweg in de gemeente Elburg heeft vastgesteld.

Deze woningen staan op de lijst met saneringswoningen die het toenmalige ministerie van VROM heeft opgesteld. Het betreft woningen met een bouwjaar van voor 1986 die worden blootgesteld aan een te hoge geluidbelasting door wegverkeer.

Voor de sanering moeten maatregelen worden getroffen om het geluidniveau in de woningen terug te brengen tot het vereiste niveau.

Er is stiller asfalt op de wegen aangebracht. Met deze genomen maatregel is er nog steeds een te hoge geluidbelasting op de buitengevel van de woningen. Deze geluidbelasting op de buitengevels kan ook niet verder worden teruggebracht. Andere bronmaatregelen zijn niet mogelijk en schermen of wallen zijn in dit geval niet inpasbaar of niet doelmatig. Het ministerie zal daarom hogere waarden en maatregelen vast moeten stellen.

Om het vereiste geluidsniveau in de woningen te realiseren, zijn er mogelijk ook nog geluidsisolerende maatregelen aan de gevels van woningen noodzakelijk. Na vaststelling van het saneringsprogramma zal dit per woning worden onderzocht.

Na de ter inzagelegging wordt het saneringsprogramma ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Staatssecretaris stelt het saneringsprogramma vast en, bij besluit, de ten hoogste toelaatbare waarden en maatregelen (Homa-besluit).

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-saneringsprogramma (akoestisch onderzoek + bijlagen, woningenlijst en formulier UK/S) van 18 september 2019 tot en met 29 oktober 2019 inzien op www.elburg.nl (kijk onder 'Bestuur en Organisatie' bij 'bekendmakingen'. Dossiernaam: Geluidsanering Zuiderzeestraatweg - Eperweg).

Het ontwerp-saneringsprogramma ligt in deze inzageperiode van 6 weken ook in het gemeentehuis in Elburg ter inzage.

Zienswijzen (reactie geven)

Zienswijzen op het ontwerp-saneringsprogramma kunt u van 18 september 2019 tot en met 29 oktober 2019 schriftelijk indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, Postbus 70, 8080 AB te Elburg. Vermeld in uw brief het kenmerk 'Geluidsanering Zuiderzeestraatweg - Eperweg'.

Wilt u mondeling uw zienswijze geven? Neem dan contact op met mevrouw J. Raes van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. De ODNV is op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur telefonisch bereikbaar: 0341 474 300 of via e-mail: info@odnv.nl.

Verdere informatie

Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp-saneringsprogramma en hogere waarden besluit, kunnen te zijner tijd een bezwaarschrift indienen bij de minister (p/a Bureau sanering verkeerslawaai).

Nadat de bezwaarprocedure is doorlopen kan tegen de beslissing op bezwaar, beroep worden ingesteld bij de Raad van State.