Gemeenteblad van Almelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloGemeenteblad 2019, 222172Overige overheidsinformatie1e Wijzigingsbesluit mandaatregister gemeente Almelo 2019

 

 

De gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Almelo,

Gelet op de Mandaatregeling gemeente Almelo 2019, alsmede afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en overwegende:

 • dat alle bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders van Almelo en alle bevoegdheden van de burgemeester van Almelo aan de gemeentesecretaris zijn gemandateerd en dat de gemeentesecretaris door hen is gevolmacht en gemachtigd ex artikel 4 lid 1 van de Mandatenregeling gemeente Almelo 2019;

 • dat de gemeentesecretaris op grond van artikel 4 lid 3 van de Mandaatregeling gemeente Almelo 2019 bevoegd is om (onder)mandaten die bij of krachtens de mandaatregeling door het college van burgemeester en wethouders of door de burgemeester aan hem zijn verleend binnen de ambtelijke organisatie onder te mandateren, in te trekken of aan een andere functionaris toe te bedelen;

 • dat een mandaat krachtens artikel 10:8 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht te allen tijde kan worden ingetrokken.

 

BESLUIT:

 • I.

  binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Almelo tot intrekking van alle mandaten- en ondermandaten, die betrekken hebben op de volgende aangelegenheden en zaken:

  • uitgifte, alsmede koop- en verkoop van kavels;

  • grond- en vastgoedtransactie;

  • huur- en verhuur gerelateerde zaken.

 

 • II.

  dat uitsluitend de gemeentesecretaris en adjunct-directeuren gemandateerd respectievelijk ondergemandateerd zijn om namens het college of de burgemeester te beslissen ten aanzien van de in I. genoemde zaken en aangelegenheden,

 

 • III.

  het Mandaatregister gemeente Almelo 2019 d.d. 12 maart 2019, (BenW - 1806754 en INT - 65775), wordt gewijzigd als volgt:

  • a.

   het begrip “manager financiën” vervalt in de volgnummers BV21 tot en met BV36 op pagina 44 tot en met 46 van het register;

  • b.

   het begrip “1e technisch medewerker vastgoed” vervalt in de volgnummers BV26 en BV27 op pagina 45 van het register;

  • c.

   de namen in de kolom “ondermandataris 3” vervallen in het volgnummer BV31M op pagina 45 van het register;

 

 • IV.

  dat de wijzigingen krachtens dit besluit worden doorgevoerd in het mandaatregister gemeente Almelo 2019, zoals bedoeld in artikel 15 van de mandaatregeling, en dat het aangepaste mandaatregister vervolgens bij de balie van het klantcontactcentrum ter inzage wordt gelegd;

 

 • V.

  dit besluit wordt aangehaald als “1e Wijzigingsbesluit mandaatregister gemeente Almelo 2019”;

 

 • VI.

  dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 september 2019 in werking. Dit besluit wordt zowel intern (binnen de ambtelijke organisatie) als extern bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en op internet.

 

Almelo, 2 september 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Almelo,

en namens de burgemeester van Almelo,

de secretaris,

F.W. van Ardenne