Aanwijzingsbesluit

 

Zaaknummer: 1940182895

 

 

Het college van De Fryske Marren,

 

overwegende dat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, in artikel 6.1 lid 1, het college voorschrijft personen aan te wijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet,

 

besluit:

1. de heer T.E La Gordt Dillié aan te wijzen als kwaliteitstoezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor de duur van 5 september 2019 tot en met 30 september 2019;

 

2. dat dit aanwijzings- en mandaatbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 5 september 2019,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra

Naar boven