Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 219804Plannen | ruimtelijkKennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraakverordening: Voorontwerpbestemmingsplan Holterschans 28

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor het plangebied Holterschans 28.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een woongebouw met 14 appartementen te realiseren.

 

Overeenkomstig artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro delen wij u mee dat op grond van de inspraakverordening inspraak wordt toegepast op het voorontwerpbestemmingsplan.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 september tot en met 23 september 2019 voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen.

 

Inzage van bovengenoemde stukken is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPHS282019-VO01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen.

 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie tegen het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Holterschans 28; of

  • mondeling op afspraak bij mevrouw D.T. Melman telefoonnummer (030) 607 18 50 of

  • digitaal met het formulier “Inspraak op ruimtelijk plan”, https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scInspraak.aspx

  •  

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg zoals genoemd in artikel 3.1.1. Besluit Ruimtelijke Ordening zijn afgerond zal het ontwerpbestemmingsplan, als deze gereed is, ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan zal worden voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en zal wederom ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder zienswijzen indienen. Deze terinzagelegging wordt vooraf aangekondigd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.