Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2019, 21710Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan en overige (ontwerp-)besluiten ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Arnhem hebben op 18 januari 2018 het besluit van de gemeenteraad van Arnhem van 18 december 2017 om toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie van het project ‘Stadsblokken Meinerswijk’ bekend gemaakt.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat kan worden volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden

Met toepassing van het coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:

 • 1.

  het bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, met identificatienummer NL.IMRO.0202.925-0201 met milieueffectrapport ‘Plan-MER Gebiedsontwikkeling Stadsblokken en Meinerswijk’;

 • 2.

  Watervergunning;

 • 3.

  Ontgrondingenvergunning;

 • 4.

  Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing;

Ontwerpbestemmingsplan

Voor het realiseren van Meinerseiland met groen- en woonfuncties en de ontwikkelingen op Stadsblokken is een nieuw (ontwerp-)bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken-Meinerswijk’ opgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden de ‘witte vlekken’ in het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk 2015 ingevuld. Het gaat hierbij om de locatie van steenfabriek Meinerswijk, de locatie Stadsblokkenweg 1 (de jachtwerf), de voormalige ASM-haven en het festivalterrein. Daarbij zullen rond deze gebieden ook bestaande bestemmingen worden aangepast waarbij percelen met een agrarische bestemming de bestemming natuur krijgen.

 

Milieueffectrapport (MER)

Aangezien het nieuwe bestemmingsplan het kader vormt voor activiteiten die belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben is op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer voor dit bestemmingsplan een milieueffectrapport (MER) opgesteld

In het MER wordt de voorgenomen ontwikkeling voor alle milieuaspecten vergeleken met de referentiesituatie. De milieueffecten van deze voorgenomen ontwikkeling worden beschreven, zodat de milieubelangen een volwaardige plek krijgen bij de besluitvorming voor deze ruimtelijke ontwikkeling.

Het MER is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. Een ieder kan een zienswijze geven op het MER. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het MER. Deze zienswijzen en adviezen en de gemeentelijke reactie op het MER worden vervolgens meegenomen in het vast te stellen definitieve bestemmingsplan. Hiertegen staat na besluitvorming beroep open. Tegen het MER staat geen zelfstandig beroep open.

 

Watervergunning

Onderdeel van het project vormt het mogelijk maken van ophogingen met daarop bebouwing in de uiterwaard en veranderingen van de vegetatie in de uiterwaard. Teneinde de ophogingen met bebouwing mogelijk te maken dienen er waterstand verlagende maatregelen te worden gerealiseerd. Voor het totale plan, inclusief de waterstand verlagende maatregelen, is een watervergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vereist.

 

Ontgrondingenvergunning

Vanwege onder andere de aanleg van een nevengeul (hoogwatergeul) en overige verlagingen van het maaiveld in het gebied is het nodig een terrein met een oppervlakte van circa 10,6 ha te ontgronden. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning benodigd van het college van gedeputeerde staten van Gelderland.

 

Vergunning en ontheffing(en) op basis van de Wet natuurbescherming

Uit een uitgevoerde natuurtoets op basis van de Wet natuurbescherming blijkt dat er effecten optreden op verschillende natuurwaarden. Voor het project zijn daarom een door het college van gedeputeerde staten van Gelderland te verlenen vergunning en een ontheffing noodzakelijk.

 

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 14 maart 2019) voor een ieder ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (bij de receptie en uitsluitend tijdens kantooruren).

 

Op de website van de gemeente Arnhem (https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/stadsblokken_meinerswijk/Bestemmingsplan) kunnen alle stukken in PDF worden geraadpleegd.

 

De interactieve digitale verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op het webadres:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.925-0201  

 

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres:

https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.925-/NL.IMRO.0202.925-0201/  

Zienswijzen

Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen over:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan en het MER;

 • 2.

  Watervergunning;

 • 3.

  Ontgrondingenvergunning;

 • 4.

  Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing;

 • 5.

  Hogere waarden besluit voor geluid.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook bestaat de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u een afspraak maken met de heer Lagerberg van de gemeente Arnhem, telefoonnummer: 026-3773391.

Wij verzoeken u in uw reactie duidelijk te vermelden op welke ontwerpbesluiten uw zienswijze betrekking heeft.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbende is.

 

Inloopavond

Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland een inloopavond over de bovengenoemde besluiten. De inloopavond vindt plaats in de hal van het Stadhuis van de gemeente Arnhem (Koningstraat 38). U kunt daar tussen 19:00 en 21:00 uw vragen stellen aan medewerkers van de verschillende overheden over de genoemde ontwerpbesluiten en het ontwerpbestemmingsplan.  

 

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer B. Lagerberg tel. nr.: 026 377 33 91.

Voor informatie over het ontwerpbesluit Watervergunning met mevrouw M. Straatman van Rijkswaterstaat tel. nr.: 088 797 49 00https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=telefoonnummer+rijkswaterstaat+arnhem.

Voor informatie over Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffingen met de heer B. van Adrichem van de Provincie Gelderland tel. nr. 026 359 99 99.

Voor informatie over Ontgrondingenvergunning met de heer H. van Osch van de Provincie Gelderland tel. nr. 026 359 99 99.