Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Balk-herbestemming timmerloods Wilhelminastraat 11a’

 

Het college van de gemeente De Fryske Marren maakt bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is gesloten tussen de gemeente en Wilhelminastraat Planontwikkeling B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Warns aan de (8721 EX) Skarl 11. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van vier wooneenheden op het perceel plaatselijk bekend als de Wilhelminastraat 11a in Balk, kadastraal bekend als gemeente Balk, sectie A, nummer 2242. Ook is een afspraak gemaakt over een door de initiatiefneemster te betalen exploitatiebijdrage. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Waar ter inzage?

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf vrijdag 30 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure;

. het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1);

. het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

 

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, cluster grondzaken, via telefoonnummer 14 15 14 (zonder kengetal).

 

Joure, 29 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven