Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 211391Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Buiten behandeling gestelde/niet-ontvankelijke aanvragen

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

22-8-2019

Loopkantstraat 14

5405NB

Uden

kappen van een zomereik

321301

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Beslistermijn verlengd

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

21-8-2019

Industrielaan 17C

5405AA

Uden

afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van een sportschool

320906

Procedure 4 is van toepassing

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleend (reguliere procedure)

Verzend-datum besluit

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

20-8-2019

Biesthoekstraat 11A

5408PT

Volkel

bouwen van een veldschuur

320869

20-8-2019

Noordlaan 0

5409SZ

Odiliapeel

realiseren van een landschapspark en aanleggen van een inrit

320491

20-8-2019

Helenastraat 11

5401AJ

Uden

aanleggen van een uitrit

321389

22-8-2019

Zeelandsedijk 0

5408SM

Volkel

bouwen van een bedrijfsgebouw en entree

321563

23-8-2019

Vluchtoord 28

5406XP

Uden

uitbreiden van de verdiepingsvloer en veranderen van de gevel

318196

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit.

Procedure 6a.

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.