Intrekking Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 1007132;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

in te trekken de volgende verordening:

‘Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018’

 

De ‘Verordening hondenbelasting 2018’, vastgesteld door de raad van de gemeente Gooise Meren op 13 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 12 december 2018.

de voorzitter

de griffier

Naar boven