Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep

 • Gelezen het voorstel van 2 juli 2019;

 • Overwegende dat deurwaarderswerkzaamheden extern worden uitgevoerd

 • Gelet op:

 • artikel 160, lid 1, onder d, 231, lid 2, onderdeel e, van de Gemeentewet;

 • artikel 1:2, lid 1 onderdeel d van de Rechtspositieregeling gemeente Gennep;

Het college van burgemeester en wet houders van de gemeente Gennep,

 

besluit:

 

Vast te stellen het

 

Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep

 

 

 • 1.

  Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarder gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, voor de navolgende belastingen:

 • a.

  Onroerende-zaakbelastingen (OZB);

 • b.

  Rioolheffingen;

 • c.

  Afvalstoffenheffing;

 • d.

  Reinigingsrecht;

 • e.

  Hondenbelasting;

 • f.

  Toeristenbelasting;

 • g.

  Woonforensenbelasting

 

Naam

Voorletters

geb. datum

Sampers

MHH

5-6-1971

Van den Broek

PLJ

4-2-1964

Koenen

HPM

5-3-1967

Hodiamont

MJ

26-8-1956

Claessen

RJA

22-6-1968

 

Kantoor Roermond:

Kerkeveldlaan 2

6042 JX Roermond

 

 • 2.

  aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar en aan te wijzen als belastingdeurwaarder gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet voor de niet onder 1 genoemde gemeentelijke belastingen en de gemeentelijke rechten als bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet:

de medewerkers van MANDAAT BV , die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden (handelend onder de naam Cannock Chase Public).

Kantoren deurwaarders Cannock Chase Public

 • Den Haag: De Loire 170, 2491 AL DEN HAAG

 • Druten: Klepperheide 3, 6651 KM DRUTEN

 • Brouwershaven: Markt 2, 4318 AG BROUWERSHAVEN

 

 • 3.

  De plaats waar het werk wordt verricht is niet plaatsgebonden.

 

 • 4.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) belast zijn met de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen zoals vermeld onder 1, in de gemeente Gennep.

 

 • 5.

  Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 2. bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van MANDAAT B.V (handelend onder de naam Cannock Chase Public) belast zijn met de dwanginvordering van de overige gemeentelijke belastingen en gemeentelijke rechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, in de gemeente Gennep.

 

 • 6.

  De in de gemeente geldende rechtspositieregeling is op betrokkenen niet van toepassing.

 

 • 7.

  Het Aanwijzings- en aanstellingsbesluit belastingdeurwaarders 2015 van 27 januari 2015 (166370) Gemeenteblad 2015, nr. 9847, wordt ingetrokken.

 

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 • 9.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Gennep”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

Naar boven