Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderings-, WOZ-ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • Gelezen het voorstel van 2 juli 2019 ;

 • Overwegende dat de uitvoering van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is overgedragen aan de GR BsGW en leges en retributies nog door de gemeente zelf worden uitgevoerd;

 • Gelet op artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • Gelet op artikel 1:2, onder 4 en 2:1 van de Rechtspositieregeling gemeente Gennep;

besluit:

 

Vast te stellen het

 

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderings-, WOZ-ambtenaar

 

Artikel 1. Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar

De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar.

 

Artikel 2. Aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderings-, WOZ-ambtenaar gemeentelijke heffingen

De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken, voor de navolgende belastingen:

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB);

 • Rioolheffingen;

 • Afvalstoffenheffing;

 • Reinigingsrecht;

 • Hondenbelasting;

 • Toeristenbelasting;

 • Woonforensenbelasting

Artikel 3. Aanwijzing gemeentelijke heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar leges en retributies

 • 1.

  De afdelingsmanager van de afdeling Omgeving en de teamcoördinatoren van de afdeling Omgeving, aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet, voor de heffing en invordering van:

 • leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Gennep:

 • titel 1, hoofdstuk 11 tot en met 16, met uitzondering van 1.14.7, 1.14.8, 1.16.4 en met 1.16.5;

 • titel 2 (Fysieke leefomgeving, omgevingsvergunning)

 • titel 3 (horeca, evenementen, prostitutie, venten, winkeltijdenwet, kinderopvang)

 • het eenmalig rioolaansluitrecht.

 • 2.

  De afdelingsmanager van de afdeling Inwoners en de teamcoördinatoren van de afdeling Inwoners, aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet, voor de heffing en invordering van:

 • leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Gennep:

 • titel 1, hoofdstuk 1 tot en met 4, hoofdstuk 9

 • titel 1, onderdelen 1.14.7 en 1.14.8

 • 3.

  De afdelingsmanager van de afdeling Bedrijfsvoering of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, aan te wijzen als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet, voor de heffing en invordering vanalle gemeentelijke belastingen en rechten, voor zover deze bevoegdheid niet aan een ander is toegewezen of overgedragen.

 •  

Artikel 4. Inwerkingtreding en overgang

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 2.

  Het Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar belastingen en WOZ 2015 van 27-01-2015 (Gemeenteblad 2015, nr. 9923, 166369) wordt ingetrokken

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Gennep.

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning

Tegen dit besluit kan belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 9001, 6590 HD Gennep

Naar boven