Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 184672Plannen | ruimtelijkOntwerpbesluit Omgevingsvergunning Zoggelstraat 1B te Uden (312550)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan is een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning, afwijken van het bestemmingsplan en aanleggen van een inrit (zaaknummer 312550)

Het ontwerpbesluit en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 25 juli 2019, zes weken inzien op https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzagedossiers-ontwerpbesluiten-omgevingsvergunning/

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Indienen zienswijze

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten aan het College van burgemeester en wethouders, afd. Ruimte, Postbus 83, 5400 AB Uden. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, telefoonnummer (0413) 281160.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Uden, 18 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

De secretaris

Drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers