Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 184655Plannen | ruimtelijkBesluit omgevingsvergunning Verlengde Velmolen/Patrijsweg, Uden (zaak 314887)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het uitbreiden van een parkeerterrein (naast CSU) en het aanleggen van compensatiegroen (zaaknummer 314887).

Het besluit en bijlagen kunt u, vanaf donderdag 25 juli 2019, zes weken inzien op https://www.uden.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzage-omgevingsvergunningen/.

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen secretariaat Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Indienen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding besluit

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Wanneer een belang­hebbende van mening is dat een besluit niet in werking mag treden, gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Uden, 16 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

secretaris

Drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers