Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2019, 182637Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard – ter inzage gewijzigd vastgesteld bestemmingplan ‘Park Waterrijk IV en V’

De raad van de gemeente Nissewaard heeft op 3 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Park Waterrijk IV en V’ gewijzigd vastgesteld.

Inhoud

In het bestemmingsplan wordt de bouw van 27 woningen mogelijk gemaakt.

Stevast Ontwikkeling uit Capelle aan den IJssel heeft op eigen initiatief een plan gemaakt voor het oostelijk deel van Heer en Meester. Dit oostelijk gedeelte wordt aangeduid als plan Park Waterrijk. Inmiddels is besloten tot de ontwikkeling van fase IV en V.

Plangebied

Het plangebied betreft de resterende gronden in het project Waterrijk gelegen tussen het plandeel ParkWaterrijk III (Oosten), de Johannes Jongejanlaan (Zuiden) en bestaande woningbouw aan de KaatjeMollaan en Kluivertweg (Westen en Noorden) in Hekelingen.

Planfase

Vastgesteld.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPHDLWATERRIJK4EN5-3001

Inzage

U kunt het bestemmingsplan van 23 juli 2019 tot en met 2 september 2019 inzien:

Reacties

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tot 3 september 2019 een reactie (beroep) indienen.

Dat kan alleen als u belanghebbende bent en tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend of als u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd.

Heeft u niet eerder gereageerd, maar bent u het niet eens met de wijziging, dan kunt u alleen tegen de wijziging een beroep indienen.

Stuur u reactie (beroep) per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief,

  • uw naam en adres,

  • uw bezwaren,

  • het nummer van de Staatscourant of het Gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:

  • Raad van State

  • Afdeling Bestuursrechtspraak

  • Postbus 20019

  • 2500 EA Den Haag

Het is mogelijk om het beroep digitaal in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u in bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit (het bestemmingsplan) treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar het team Stadsontwikkeling, telefoonnummer: 140181.