Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 181559Plannen | ruimtelijkTer inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarde Mozartlaan 7

 

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat met inachtneming van het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 11 oktober 2018 op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening, ter inzage worden gelegd:

  • 1.

    Het ontwerpbestemmingsplan Ruitersbos, Mozartlaan 7 (NL.IMRO.0758.BP2018213005-ON01). Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het realiseren van 19 appartementen en 4 villa’s op de locatie van de huidige Kamer van Koophandel aan de Mozartlaan 7 te Breda;

  • 2.

    De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0758.AB2019213003-ON01) voor de locatie Mozartlaan 7;

  • 3.

    Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de locatie Mozartlaan 7. De woningen worden, conform de Wet geluidhinder, aangemerkt als geluidsgevoelige bestemming. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat op de gevel niet overal kan worden voldaan aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd. Het ontwerpbesluit hogere waarden is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd en ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

  •  

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, alsmede de onderliggende onderzoeksrapporten, liggen vanaf 23 juli tot en met 2 september 2019 ter inzage. Alle genoemde stukken kunt u digitaal raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Inloopavond

Voor belangstellenden wordt een inloopavond gehouden over dit ontwerpplan, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden, op maandagavond 26 augustus a.s. tussen 19.00 uur en 21.00 uur in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10 in Breda. U hoeft zich voor deze avond niet aan te melden. U kunt deze avond tot 21.00 uur vrij binnenlopen, de plannen inzien en vragen stellen.

 

Wet geluidhinder

De nieuwe appartementen worden gerealiseerd nabij de Willem van Oranjelaan en de Graaf Hendrik III laan en Graaf Engelbertlaan. Uit onderzoek is gebleken dat het geluid van deze weg er voor zorgt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde op de gevels van de nieuwe appartementen wordt overschreden. Daarom is ook een ontheffing voor een hogere voorkeurswaarde aangevraagd. Het ontwerp besluit hogere waarden is als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gevoegd en ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

 

Zienswijzen

Van 23 juli tot en met 2 september 2019 kunt u digitaal uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere waarde naar voren brengen.

U kunt een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen. Deze stuurt u naar de Gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Uw schriftelijke zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl/contact.

 

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.