Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 181101Plannen | ruimtelijkVoorbereidingsbesluit Datacenters

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 11 juli 2019 no. 2019.0032954 besloten heeft te verklaren dat voor het gehele grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer, zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende verbeelding, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

 

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden daags nadat de gemeenteraad het besluit heeft genomen en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om vooruitlopend op beleid voor datacenters de bestaande situatie met betrekking tot datacenters ‘on hold’ te zetten. Dit geldt ook voor de gemeente Amsterdam. De overgrote meerderheid van vestiging en nieuwe aanvragen van datacenters vinden in deze twee gemeenten plaats. De raad van Amsterdam heeft op 11 juli 2019 ook besloten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit met betrekking tot datacenters.

 

Op grond van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van de gronden en of bouwwerken te wijzigen.

 

 

Het besluit en de bijbehorende verbeelding kunnen worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0394.VBBdatac2019-C001 en op de website van de gemeente, www.haarlemmermeer.nl.

 

Voorts liggen de stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken in te zien. Een afspraak maakt u via 0900-1852. Inzien is mogelijk gedurende de gehele werkingsduur van het voorbereidingsbesluit en dat is één jaar.

 

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Hoofddorp, 22 juli 2019