Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 180837Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan ‘Bloemenweide Noord, fase 2’ en Besluit hogere waarde, Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude laat weten dat er twee besluiten zijn genomen:

 • De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 11 juli 2019 het bestemmingsplan ‘Bloemenweide Noord, fase 2’ vastgesteld;

 • De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders het ‘Besluit hogere waarde Wet geluidhinder, locatie bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 2’ vastgesteld. Dit besluit is genomen op 4 juni 2019. 

 

Deze besluiten zijn genomen volgens artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Beide besluiten gaan over het gebied ‘Bloemenweide Noord’. Dit gebied is gelegen ten zuidoosten van de Westeindseweg, binnen de bebouwde kom.

 

Het bestemmingsplan maakt verschillende typen woningen mogelijk op de oude locaties van de basisscholen OBS Corbulo en Klaverweide en Stichting Kinderopvang Zoeterwoude. Het besluit hogere waarde maakt het mogelijk dat op de plek van een aantal woningen iets meer geluid mag zijn dan het standaard niveau.

 

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit hogere waarde waren eerder zes weken lang te bekijken. In deze periode zijn meerdere zienswijzen ontvangen. Er zijn een paar aanpassingen gemaakt in het bestemmingsplan en in het besluit hogere waarde vergeleken met het ontwerp (dit heet: ‘gewijzigd vastgesteld’). De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit zijn te lezen in de ‘Nota’s van beantwoording zienswijzen’ (bijlage 11 van het bestemmingsplan en bijlage 3 van het besluit hogere waarde).

 

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde zijn zes weken lang te bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde vanaf 23 juli 2019 bekijken op de volgende plaatsen:

 • www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0638.BP00017-VAS1, het besluit hogere waarde is bijlage 10 van het bestemmingsplan).

 • in het gemeentehuis, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak: www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken of 071-5806300.

   

U kunt de rechter vragen om ons bestemmingsplan of het besluit hogere waarde te beoordelenDit heet: ‘instellen van beroep’. Niet iedereen mag beroep instellen. Hieronder leest u wanneer u wel beroep mag instellen. U mag alleen beroep instellen als u:

 • direct te maken krijgt met de gevolgen van (een van) deze besluiten (een belanghebbende bent), en

 • op tijd een reactie heeft gegeven (zienswijze) op het ontwerp-bestemmingsplan en/of het ontwerp-besluit hogere waarde.

 

Als u wel een belanghebbende bent maar niet (op tijd) een zienswijze heeft gegeven kan het zijn dat u toch beroep mag instellen. U mag dan toch beroep instellen als:

 • u bewijst dat het voor u in alle redelijkheid niet mogelijk was om (op tijd) een zienswijze te geven, of

 • uw beroep gaat over een onderdeel van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde dat is aangepast, nadat het ontwerp-bestemmingsplan of het ontwerp-besluit hogere waarde te bekijken was.

   

U mag tegen beide besluiten beroep instellen tot en met 3 september 2019

Dit doet u door uw beroep per brief op te sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE. In uw beroep moet het volgende staan:

 • uw handtekening;

 • uw naam en adres;

 • de datum;

 • de naam van het besluit waartegen u beroep instelt en dat voor dat besluit de Crisis- en herstelwet geldt;

 • de redenen van uw beroep.

   

Let op! U krijgt niet de kans om deze informatie na 3 september 2019 nog toe te sturen. U mag dan ook geen nieuwe redenen voor uw beroep meer opsturen. Als er beroep wordt ingesteld gaat de rechter een besluit nemen binnen zes maanden. Dit staat allemaal in de Crisis- en herstelwet. Deze wet geldt onder andere als een project gaat over het bouwen van meer dan 11 woningen.

 

U kunt de rechter vragen om te besluiten dat het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarde nog niet gaat gelden

Dit heet een ‘voorlopige voorziening’. Normaal gaan het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde gelden meteen na 3 september 2019. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven, die past in de regels van dit bestemmingsplan, terwijl de rechter nog niet een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde. Wilt u niet dat (een van) deze besluiten meteen gaa(t)n gelden? En is het nodig dat de rechter daar snel een besluit over neemt (onverwijlde spoed)? Vraag dan voor 3 september 2019 de rechter om een voorlopige voorziening. U mag alleen om een voorlopige voorziening vragen als u ook beroep heeft ingesteld. U kunt de rechter per brief vragen om een voorlopige voorziening. Stuur deze brief naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’S-GRAVENHAGE.