Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2019, 179890Beschikkingen | afhandeling2019WB0481 Verleende Omgevingsvergunning Reguliere procedure

Locatie : Bulkstraat 16, 4724 DZ Wouw (Kadastaal bekend gemeente Wouw, sectie O, perceelnummer 1156)

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor beperkte milieutoets

Registratienummer : 2019WB0481

Publicatiedatum : 19-7-2019

Datum besluit verzonden : 8-7-2019

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken tegen een besluit een bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De bezwarentermijn van zes weken begint met ingang van de dag na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Op grond van artikel 8:81 van de Awb kunnen belanghebbenden ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA in Breda, als onverwijlde spoed dat vereist. Bij het indienen van het verzoek wordt griffierecht geheven.