Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 177243Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan overstad-kwakelhuis, gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli 2019 besloten heeft het bestemmingsplan ‘Overstad-Kwakelhuis’ gewijzigd vast te stellen.

 

Gebied

Het plangebied 'Overstad-Kwakelhuis' is gelegen aan de Noorderkade 1 en 2 - Kwakelkade 1a te Alkmaar, ligt in het gebied Overstad en grenst aan het perceel Kwakelkade 2. Aan de westzijde van de projectlocatie is het winkelcentrum Noorder

Arcade gelegen en aan de oostzijde grenst de projectlocatie aan de Hoornsevaart. Ten zuiden van de projectlocatie zijn de Frieseweg en het Noordhollandsch Kanaal gelegen.

 

Doel

Het bestemmingsplan 'Overstad-Kwakelhuis' voorziet in het juridisch planologisch kader voor herontwikkeling van het Kwakelhuis naar woningbouw. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van 140 woningen mogelijk gemaakt. Op basis van de zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Overeenkomstig de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders tevens bekend dat zij op 21 mei 2019 voor een aantal toekomstige woningen een hogere geluidwaarde hebben vastgesteld van ten hoogste:

 • -

  50 dB vanwege het wegverkeer op de Friesebrug

 • -

  63 dB vanwege het wegverkeer op de Frieseweg

 • -

  55 dB vanwege het wegverkeer op de Kanaalkade

 • -

  63 dB vanwege het wegverkeer op de Kwakelkade

Dit besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit hogere geluidwaarde ongewijzigd vastgesteld.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Overstad-Kwakelhuis’ met bijbehorende stukken heeft van 20 september 2018 tot en met 24 oktober 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 15 zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend.

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken, waaronder het besluit hogere waarden geluid, liggen met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn in te zien bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening op het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar.

De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u de stukken langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl  (onder de vermelding Overstad-Kwakelhuis) of onder de code:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0361.BP00158-0305

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Beroep kan worden ingesteld door:

 

 • -

  een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

 • -

  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;

 • -

  een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die, ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan, bij vaststelling in het plan zijn aangebracht. 

 

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het plan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is