Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 174746Plannen | ruimtelijkWet Ruimtelijke Ordening – Ontwerpwijzigingsplan Wilhelminalaan 41 en 43 Heesch

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Wilhelminalaan 41 en 43 Heesch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het slopen van de vrijstaande woning aan nummer 43 voor het bouwen van een tweekapper en het slopen van de bedrijfsruimte aan nummer 41 voor het bouwen van twee gestapelde woningen.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 18 juli 2019 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPWilhelminaln4143-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 18 juli 2019