Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2019, 170980Plannen | ruimtelijkOntwerp-bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost en ontwerp-besluit Hogere waarde wegverkeerslawaai 13 woningen Grijpskerk uitbreiding oost’

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp-bestemmingsplan Grijpskerk oost en het ontwerp-besluit hogere waarde wegverkeerslawaai 15 woningen Grijpskerk uitbreiding oost ter inzage liggen.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van Grijpskerk in oostelijke richting. Deze locatie staat in de volksmond ook bekend als de “locatie Meindertsma”. Voor deze locatie is een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van maximaal 25 woningen. Er worden zowel vrijstaande woningen als halfvrijstaande woningen gerealiseerd. Het ontwerp-bestemmingsplan kan digitaal geraadpleegd worden via www.ruimtelijkeplannen.nl. (plancode: NL.IMRO.1969.BPGK18UITB2-OW01).

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een hogere grenswaarde dan de wettelijke norm van 48 dB vast te stellen voor 13 woningen om de herontwikkeling mogelijk te maken. Uit het akoestisch onderzoek (bijlage bij het ontwerp-bestemmingsplan) blijkt dat als gevolg van het wegverkeer op de N355 en N388 een hogere geluidbelasting op diverse gevels optreedt tot 58 dB.

Termijn

Het ontwerp-bestemmingsplan Grijpskerk uitbreiding oost en het ontwerp-besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai liggen vanaf 13 juli tot en met 23 augustus 2019 tijdens openingstijden ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis aan Hooiweg 9 te Zuidhorn.

Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan iedereen de stukken inzien en schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze tegen het bestemmingsplan, dient u telefonisch een afspraak te maken met de medewerkers van team Wonen (telefoonnummer 14 0594). Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kunnen alleen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier, Postbus 100, 9350 AC Leek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan eveneens contact worden opgenomen met het Klantcontactcentrum (tel 14 0594).