Gemeenteblad van Bergen (NH)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (NH)Gemeenteblad 2019, 170607Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;

 

gelet op het bepaalde in artikelen 37 tot 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

  • I.

    Mevrouw W.V. Sjouwerman als Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 7 mei 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Bergen NH op 7 mei 2019

mr. M.N. Schroor

secretaris

drs. H. Hafkamp

burgemeester