Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 170031Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Hogeweg 6 Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 27 juni 2019 het bestemmingsplan 'Hogeweg 6 Nistelrode' gewijzigd heeft vastgsteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

 

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van een bouwblok mogelijk.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPHogeweg6-VG01).

 

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijse kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

 

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: dat datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

 

Heesch, 10 juli 2019