Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 167324Plannen | ruimtelijkRECTIFICATIE Wet ruimtelijke ordening – ontwerpwijzigingsplan Mgr. Van den Hurklaan (naast 10a) Heesch

Het ontwerpwijzigingsplan is vanaf 3 juli ter inzage gelegd. In de publicatie d.d. 3 juli is abusievelijk de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde niet vermeld. Hierdoor ligt het ontwerpwijzigingsplan tot en met 21 augustus ter inzage.

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Mgr. van den Hurklaan (naast 10A) Heesch’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het bouwen van een woning aan de Monseigneur van den Hurklaan (naast 10A) in Heesch.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het wijzigingsplan ‘Mgr. van den Hurklaan (naast 10A) Heesch’ voor een ieder ter inzage. Bezwaar hiertegen kunt u binnen de ter-inzage-termijn richten aan burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 11 juli  2019 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPMgrHurkNabij10A-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 10 juli 2019