Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 16553Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) - het vellen van een houtopstand (kappen 6 bomen langs de N273, N279 en N562). Bomen zijn afgekeurd met de boomveiligheidsinspectie

Burgemeester en wethouders van Leudal maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

- het vellen van een houtopstand (kappen 6 bomen langs de N273, N279 en N562). Bomen zijn afgekeurd met de boomveiligheidsinspectie. Dit besluit is 14 januari 2019 verzonden

Tegen het besluit staat voor belanghebbenden bezwaar open. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer weten over dit besluit, bel dan met de behandelend ambtenaar. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over de oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via de behandelend ambtenaar. Let op: overleg zo nodig hoe u de bezwaartermijn van zes weken veilig kunt stellen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener(s);

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

- de gronden van het bezwaar (motivering)

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- de dagtekening van het bezwaar;

- vermelding van de datum van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigd griffierecht moet worden voldaan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u voordat het bestuursorgaan op uw bezwaar heeft beslist, verzoeken om vergoeding van de in verband met het bezwaar gemaakte kosten.