Gemeenteblad van Veenendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalGemeenteblad 2019, 152275Overige besluiten van algemene strekkingInstellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley

Gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley alsmede op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Overwegende dat:

De raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ten aanzien van het instellen van een bestuurscommissie ter kennis van het algemeen bestuur te brengen;

 

Besluit:

 • 1.

  in te stellen een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter uitoefening van de taken en bevoegdheden op het gebied van basismobiliteit;

 • 2.

  vast te stellen het navolgende.

   

Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit:

Regelend de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Bestuurscommissie Basismobiliteit, hierna te noemen ‘de commissie’, alsmede de verhouding van de commissie ten opzichte van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling;

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley;

 • b.

  Regio FoodValley: het openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 2 van de regeling;

 • c.

  het algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Regio FoodValley;

 • d.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Regio FoodValley;

 • e.

  deelnemers: gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley;

 • f.

  de commissie: de Bestuurscommissie Basismobiliteit;

 • g.

  de algemeen secretaris: de secretaris van de Regio FoodValley;

 • h.

  de secretaris: de secretaris van de Bestuurscommissie Basismobiliteit;

 • i.

  de algemeen voorzitter: de voorzitter van de Regio FoodValley;

 • j.

  de voorzitter: de voorzitter van de Bestuurscommissie Basismobiliteit;

 • k.

  het beheerbureau: de ambtelijke ondersteuning van de Bestuurscommissie Basismobiliteit.

 

Artikel 2 Doel

Het namens de regiogemeenten op doelmatige wijze invulling geven aan de wettelijke taken op het gebied van basismobiliteit en het als contractpartner uitvoering geven aan de taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Regio FoodValley, ondertekend door de provincie d.d. 17 maart 2015 en door de Regio d.d. 26 maart 2015.

 • 2.

  De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren en afstemmen van het kleinschalig vervoer van de deelnemers.

 • 3.

  De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciale OV-vangnet in de Regio FoodValley.

 • 4.

  De commissie beheert de bijdrage die wordt ontvangen van de provincie en is verantwoordelijk voor het budget.

 • 5.

  De commissie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten met uitvoerende marktpartijen en is opdrachtgever voor de regiecentrale en de vervoerders.

 • 6.

  De commissie is verantwoordelijk voor het voeren van aanbestedingsprocedures in verband met de organisatie van het vervoer per 1 januari 2017.

 • 7.

  De commissie is verantwoordelijk voor een adequate klachtenregeling en monitoring van de financiën en de kwaliteit van uitvoering van het vervoer.

 • 8.

  De commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van kwartaalrapportages over het gebruik en de kostenontwikkeling van het OV-vangnet in de Regio FoodValley.

 • 9.

  De commissie stelt jaarlijks een rapportage op waarin de kosten van de uitvoering worden verantwoord en stelt een bestedingsplan op voor eventuele overschotten.

 • 10.

  De commissie draagt zorg voor beleidsafstemming bij de deelnemers en bereidt besluitvorming over regionale beleidswijzigingen voor.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De leden van de commissie zijn de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, tot wiens portefeuille basismobiliteit behoort.

 • 2.

  De leden kunnen zich laten vervangen door een ander lid van hun college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De commissie kan besluiten dat personen worden toegelaten om als waarnemer aan de vergadering deel te nemen.

 

Artikel 5 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter voert de besluiten van de commissie uit.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in en buiten rechte.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter mede ondertekend.

 • 4.

  De voorzitter wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en behartigt daar de doelstelling van de commissie.

 

Artikel 6 De secretaris

 • 1.

  Het dagelijks bestuur benoemt een secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris van de commissie staat de commissie bij de uitoefening van haar taak terzijde.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de secretaris van de commissie mede ondertekend.

 • 4.

  De secretaris geeft leiding aan de beheerorganisatie die zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als haar voorzitter dit nodig oordeelt, of tenminste een derde deel van het aantal leden zulks schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoekt.

 • 2.

  Ontvangt de voorzitter een verzoek als bedoeld in het vorige lid, dan heeft de vergadering binnen veertien dagen plaats nadat het verzoek de voorzitter heeft bereikt.

 • 3.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste vijf dagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden.

 • 4.

  De agenda wordt ter kennisname verzonden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

 • 5.

  Artikel 56 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Er kan met gesloten deuren worden vergaderd wanneer dit door tenminste een vijfde deel van het aantal aanwezig leden wordt verlangd of de voorzitter het nodig acht. Artikel 23 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen, met dien verstande dat elke deelnemer één stem heeft.

 • 2.

  Leden kunnen zich bij stemming bij schriftelijke machtiging laten vertegenwoordigen door een ander lid.

 • 3.

  Alleen de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende leden kunnen aan een stemming deelnemen.

 • 4.

  De voorzitter van de commissie neemt aan de beraadslaging deel en heeft, met inachtneming van het eerste lid, stemrecht.  

 

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  Van elk van de vergaderingen van de commissie wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat de namen van de aanwezigen bevat, alsmede een beknopte zakelijke weergave van hetgeen is besloten, met een opgave van eventueel gehouden stemmingen.

 • 2.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie vastgesteld.

 • 3.

  Het vastgestelde verslag wordt verzonden aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

 

Artikel 11 inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De commissie verstrekt gevraagd en ongevraagd inlichtingen aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de Regio FoodValley.

 • 2.

  De commissie verstrekt gevraagd en ongevraagd inlichtingen aan de bestuursorganen van de deelnemers.

 • 3.

  De commissie legt periodiek verantwoording af aan het algemeen bestuur over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de taken van de commissie.

 • 4.

  De secretaris informeert de algemeen secretaris periodiek over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de taken van de commissie.

 

Artikel 12 Ambtelijke ondersteuning

Voor de uitoefening van haar taak maakt de commissie gebruik van medewerkers van het beheerbureau.

 

Artikel 13 Slotbepaling

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet neemt het algemeen bestuur een besluit.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op een nader te bepalen datum nadat het overeenkomstig artikel 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks bestuur is bekendgemaakt.

 

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Bestuurscommissie Basismobiliteit.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur d.d. 5-11-2018

 

De secretaris

G. Boeve

 

De voorzitter

R. Verhulst