Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 152191Beschikkingen | afhandelingverleende omgevingsvergunning Honingerdijk 56

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Honingerdijk 56 , 3062NW, Het pand betreft een gemeentelijk monument (monumentnummer: E-145). Het bestaande pand (woning) te verbouwen en te renoveren. Tevens wordt er een toegangspoort gerealiseerd met nieuwe erfafscheidingen aan de westzijde en aan de oostzijde. De overige erfafscheidingen worden gereinigd/gerestaureerd. (datum besluit 14-06-2019, dossiernummer OMV.19.01.00383).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.