Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2019, 152135Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Veghelsedijk 14-Voorbolst ong.

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken ter voldoening aan artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghelsedijk 14–Voorbolst ong.’, zoals dit door de gemeenteraad bij besluit van 6 juni 2019 is vastgesteld, met ingang van de dag na datum van deze bekendmaking gedurende zes weken van 21 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019 voor een ieder ter inzage ligt in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghesledijk 14-Voorbolst ong.’  elektronisch raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1948.BGV000BP0032018P-VG01

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghelsedijk 14-Voorbolst ong.

maakt het oprichten van een woning ten noorden van het adres Voorbolst 7 mogelijk. Dit in ruil voor sloop van een stal van 700 m2, een sleufsilo van 285 m2, het intrekken van de milieuvergunning en het herbestemmen tot ‘Wonen’ voor het melkveebedrijf gevestigd aan Veghelsedijk 14 in Erp.

Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het raadsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • 1.

    belanghebbenden, die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

  • 2.

    belanghebbenden, die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan in te dienen.  

    Tevens kunnen, in geval van onverwijlde spoed, voornoemde belanghebbenden tijdens de beroepstermijn de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overgelegd.

     

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met Thieu van Asperen van het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Veghel 20 juni 2019