Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2019, 152024Plannen | ruimtelijkTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Prinses Marijkeweg 15, Meerkerk’

Burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Prinses Marijkeweg 15, Meerkerk ter inzage ligt.

Doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van drie woningen mogelijk maken, waarvan een vrijstaande woning en twee seniorenwoningen. Gelegen op het perceel Prinses Marijkeweg 15, nabij de bestaande pastoriewoning.

Het ontwerpbestemmingsplan kan vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 tijdens kantooruren worden ingezien in de centrale hal van het Stadhuis aan de Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.

De documenten zijn op papier in te zien bij de balie en digitaal via de publiekscomputer in de centrale hal. De ter inzage liggende stukken kunnen eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1961.bpMRKprmarijkewg15‐ON01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen mondeling of bij voorkeur schriftelijk zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de raad van gemeente Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Indien u mondeling wilt reageren, kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via het algemene nummer 088 599 7000 met de heer M.E. van der Gun van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Zienswijzen indienen per mail is niet mogelijk.