Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 151969Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Kroezel 11-15A, Uden en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Uden maken bekend dat met ingang van vrijdag 21 juni 2019 het ontwerpwijzigingsplan ‘Kroezel 11-15A, Uden’ en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 1 augustus 2019, ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpwijzigingsplan

Het plan maakt de realisatie mogelijk van vier twee-onder-een-kapwoningen aan een open plek aan de Kroezel te Uden.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Het plangebied ligt binnen de invloedsfeer van de Bitswijk. De geluidsbelasting van de te bouwen woningen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Derhalve is de vaststelling van hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld.

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden liggen ter inzage tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden. De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl, onder ‘inwoners en ondernemers/bouwen en verbouwen/-bestemmingsplannen/overzicht bestemmingsplannen/plannen in procedure’. Het ontwerpbestemmingsplan en de overige stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, via NL.IMRO.0856.BPWKroezel11-ON01.

Indienen zienswijzen

Tot en met 1 augustus 2019 kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk, met het naar voren brengen van een zienswijze reageren op het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden.

Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan en tegen het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor dient u conform de regeling elektronisch verkeer gebruik te maken van het webformulier op de website www.uden.nl. Dit formulier kunt u vinden onder ‘inwoners en ondernemers/bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen/procedure bestemmingsplan’. Een zienswijze die op een andere digitale wijze wordt ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen.

De eventueel naar voren gebrachte zienswijzen zullen door burgemeester en wethouders worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 0413 281 911.

Uden, 20 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers