Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2019, 151952Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4.2. Wet Basisregistratie personen (BRP);

 

gezien de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede voor de uitvoering van de wet;

 

gelet op het Mandaatsbesluit 2018 van het College van Burgemeester en Wethouder van Enschede

 

Overwegende, dat:

 

 • dit artikel voorziet in de mogelijkheid om toezichthouders als bedoeld in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen;

 • het voor het bijhouden van een actuele betrouwbare, juiste en volledige basisregistratie personen noodzakelijk is dat ambtenaren zelf actief kunnen toezien of inschrijvingen in de basisadministratie personen juist en volledig zijn

 

Besluit:

 

 • 1.

  De volgende persoon van team Handhaving Basisregistratie personen, afdeling Publieksdienstverlening, programma Dienstverlening van de gemeente Enschede voor de duur van hun dienstverband aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet BRP:

  • -

   Mevrouw M. Blankenberg

   Medewerker team Handhaving BRP

 

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

 • 3.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht in het elektronisch Gemeenteblad.

 

Enschede, 14 juni 2019

Het college voornoemd,

namens deze,

Teamleider team Handhaving BRP, afdeling Publieksdienstverlening,

programma Dienstverlening van de gemeente Enschede,

C.M. Oostvogel